Přeskočit na obsah

O projektu

E-learning

Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management

Hlavním cílem projektu je vzdělávání lektorů v oblasti udržitelného rozvoje se zaměřením na age management a vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti metod udržování pracovní schopnosti. Klíčové projektu jsou zaměřeny na vytvoření metodiky, vyvinutí dvou vzdělávacích aktivit a e-learningového kurzu, jejich pilotní ověření a proškolení lektorů, předávání a sdílení příkladů dobré praxe.

Projektové aktivity navazují na metodiku česko-finského projektu OP LZZ „Strategie Age Managementu v ČR“, KTERÝ REALIZOVALA Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s. Metodiku přenesenou z Finska projekt aplikačně rozvíjí do oblasti školství a zdravotnictví v souladu s Národním akčním plánem přípravy na pozitivní stárnutí 2013-2017.

Strategie age managementu se zaměřují na různé věkové skupiny a udržení jejich pracovní schopnosti, přičemž právě koncept pracovní schopnosti je v ČR novým pojmem. Jedná se o univerzálnější pojetí, které nezahrnuje pouze zdravotní stav, ale také otázky spojené s kompetencemi, hodnotami a postoji pracovníka, podmínkami na pracovišti a dalšími vlivy, které nás každodenně přímo nebo nepřímo ovlivňují. Základním principem age managementu je tedy vytváření souladu požadavků pracovní pozice s ohledem na věk, schopnosti a potenciál každého zaměstnance. Do popředí se tím dostávají i otázky spojené se slaďováním rodinného a profesního života a také celá oblast celoživotního vzdělávání.